Aide-mémoire pour les bagages / Luggage check-list

SHINKYOKUSHINKAI WKO - World Karate Organization