MIDORI 2016

SHINKYOKUSHINKAI WKO - World Karate Organization